Otmm 52 DB 601 069

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, med fuldbremser

Varenummer: EX20052

Price: DKK 335,00