Åben godsvogne

logowebsite

Otmm 52 DB 601 269

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, uden bremse

Varenummer: EX20050

Price: DKK 335,00

Otmm 52 DB 601 133

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, med håndbremse

Varenummer: EX20051

Price: DKK 335,00

Otmm 52 DB 601 069

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, med fuldbremser

Varenummer: EX20052

Price: DKK 335,00

ED 084 nr. 21 80 540 0 561-4

ED 084 (1:87) - Epoke IVa

Styrtgodsvogn, uden bremse

Varenummer: EX20060

Price: DKK 335,00

ED 084 nr. 21 80 540 0 251-2

ED 084 (1:87) - Epoke IVa

Styrtgodsvogn, med håndbremse

Varenummer: EX20061

Price: DKK 335,00

ED 084 nr. 21 80 540 0 414-6

ED 084 (1:87) - Epoke IVa

Styrtgodsvogn, med fuldbremse

Varenummer: EX20062

Price: DKK 335,00